Financovanie rehabilitácie v AXIS pomocou 2%

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ROK 2024 (zdaňovacie obdobie za rok 2023)

Poslaním nadácie AXIS je poskytovanie všestrannej pomoci a podpory zdravotne a telesne znevýhodneným, postihnutým a chronicky chorým osobám, predovšetkým deťom, ale aj dospelým a členom ich rodín. Pomáhať ľuďom pre nás znamená povedať im, že je tu niekto, komu na nich záleží, kto rešpektuje ich potreby bez akýchkoľvek obmedzení.

Medzi naše činnosti patrí:

  • financovanie pomocou 2% z dane
  • organizovanie verejných zbierok
  • projekty financovania rehabilitačných pobytov
  • organizovanie kultúrnych a športových podujatí
  • vzdelávanie, atď.

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

Obchodné meno: Nadácia AXIS

Právna forma: Nadácia
Sídlo: Trnavská cesta 177/82, 821 02 Bratislava – Ružinov
IČO: 54 254 850

Využitie finančných prostriedkov získaných z 2 %:

Finančné prostriedky získané z 2 % môžu naši členovia využiť na financovanie rehabilitácií a ubytovania v rehabilitačnom centre AXIS, na financovanie zdravotných pomôcok, vozíkov, špeciálnych operácií a ďalších nevyhnutných potrieb pre ľudí s telesným postihnutím. Ak máte záujem o informácie ohľadom darovania 2% z daní a možnostiach ich využitia, kontaktujte našu odbornú konzultantku PaedDr. Zuzanu Šmachovú, tel. 0905 199 511, e-mail: smachova@axis-medical.eu

1. ZAMESTNANEC – postup na poukázanie 2% z dane

15. 2. 2024 – do tohto termínu musí požiadať zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov – poskytuje zamestnávateľ)  a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (väčšinou poskytuje zamestnávateľ, ale posielam aj v prílohe), podľa ktorého sa vyrátavajú 2% z dane (ktoré sa uvádzajú v tlačive Vyhlásenie). Následne je potrebné vyplniť tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” (posielame v prílohe aj s údajmi nadácie).

Ak získavate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je dôležité, aby Vám každý oslovený zamestnanec urobil kópiu týchto 2 tlačív – Potvrdenia o zaplatení dane a Vyhlásenia a originály tlačív odovzdal na Daňovom úrade.

30. 4. 2024 – do tohto termínu je potrebné obe tlačivá – originály  (Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením) doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Na origináloch odovzdaných na Daňovom úrade sa meno pacienta neuvádza – až na kópiách, ktoré odovzdávate do AXIS Medical.

Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

2. FYZICKÁ OSOBA (ktorá si daňové priznanie podáva sama) – postup na poukázanie 2% z dane

Fyzická osoba vyplňuje daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive sa uvádzajú údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (2% z dane).

31. 3. 2024 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

 Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

3. PRÁVNICKÁ OSOBA – postup na poukázanie 2% z dane

Právnická osoba vyplňuje údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (1% z dane, ak organizácia splní podmienku darovania 0,5 %  sumy zo zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii najneskôr v lehote na podania daňového priznania, vtedy môže darovať 2%) priamo v daňovom priznaní.

31. 3. 2024 – je posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak – odložené daňové priznanie 30.6.2024 alebo 30.9.2024)

Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým môže darovať 2% (1%). Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €. 

Prečítajte si články súvisiace s 2%